DNIPRO, Hotel

  • Address:
    202 Soborny ave., c. Zaporizhzhya, 69000, Ukraine
  • Telephone:
    +38(061) 224-63-40, 233-04-45
Director - Mykola P. Prybochenkov

Services:
- hotel services