Berdichev Glove Making Factory, Public Enterprise

  • Address:
    5/2 Sverdlova str., c. Berdyichev, Zhytomyr reg., 13300, Ukraine
  • Telephone:
    +38(04143) 2-12-62
Director - Tamara V. Fadeyeva

Produce:
- gloves;
- scarves;
- hats