Ferolit, Company

  • Address:
    24, Mira Str., c. Komsomolsk, Poltava reg., 39800, Ukraine
  • Telephone:
    +38(05348) 2-24-21
Director – Sergy Vorobyov

Products:
- Grinding stones.