Slava i Chest, Department of Defense State Publishing Printery

  • Address:
    1, Italiysky blvd., c. Odesa, 65000, Ukraine
  • Telephone:
    +38(0482) 34-44-80, 34-44-82
Director - Volodymyr Viktorovich Kotov

Scope of activity:
- newspaper printing.