Agrobakaleya Ltd, Production Association

  • Address:
    c. Chabany, Kyevo-Svyatoshyn distr., Kyiv reg., 08162, Ukraine
  • Telephone:
    +38(044) 230-59-83, 494-41-41, 494-41-42
  • Web-site:
    http://www.goldsonyakh.com.ua   
Products:
- sunflower oil TM "ZAHAROFF" and "GOLD SONYAKH".