Borodyansk inter-economic mixed fodder plant, Branch Establishment

  • Address:
    1, Zavodska str., vil. Shybene, Borodyanka distr., Kyiv reg., 07812, Ukraine
  • Telephone:

Director - Valentyn V. Rybin

Production:
- rabbit meat;