Науковий фізико-технологічний центр Міністерства освіти і науки України та НАН України

  • Адреса:
    площ. Свободи, 6, оф. 331, 3 пов., м. Харків, 61022, Україна
  • Телефон:
    +38(057) 705-20-19
  • Веб-сайт:
    http://www.scpt.org.ua   
Директор - Фареник Володимир Іванович

Основними напрямками дiяльностi НФТЦ на цей час є розробка вакуумно-плазмових, радiацiйних (грунтуються на електронних прискорювачах) та комп'ютерних технологiй i обладнання для їхньої реалiзацiї. Область дiяльностi: високi технологiї i розробка нових перспективних матерiалiв.

Iнтелектуальна Власнiсть: Патенти, Know-how

НФТЦ був створений в 1992 на базi пiдроздiлiв Харкiвського Нацiонального Унiверситету. НФТЦ має бiльш ніж 20-ти рiчний досвiд роботи з провідними пiдприємствами в областi машинобудування, мiкроелектронiки i високих технологiй. Зокрема, були розробленi новi типи джерел iонiв, високочастотнi дiоди i плазмо-хiмiчнi реактори для мiкроелектронiки, напiвавтоматичнi низькоенергетичнi устастановки для плазмо-хiмiчного травлення високоомного кремнiю i матерiалiв А(3), B(5). Було отримано бiльше 30-ти патентiв та авторських свiдоцтв, захищено понад 15-ти кандидатських i декiлька докторських дисертацiй.
В останнi роки в НФТЦ розроблялися новi види обладнання i технологiї для наноелектронiки, зокрема, роботи з рентгенiвської фотолитографiї, туннельної та вакуумної мiкроскопiї.
Крiм дослiджень в областi вакуумно-плазмових методiв в мiкро- i наноелектронiцi НФТЦ має ряд конкретних пропозицiй, щодо нанесення рiзноманiтних функцiональних покриттiв таких як, декоративнi, оптичнi, вiдбиваючi iнфрачервонi i т. п. на дiелектричнi i металевi матерiали, а також нанесення покриттiв на великi площi.
У НФТЦ проводяться дослiдження, пов'язанi з радiацiйними технологiями, радiацiйною обробкою органiчних речовин та бiополiмерiв. Ми пропонуємо конкретнi вироби для iнструментальної, будiвельної i автомобiльної промисловостей.
В останнi роки в рамках розробки сучасних технологiй НФТЦ працює в тiсному спiвробiтництвi з провiдними iнститутами та пiдприємствами в галузях машинобудування i приладобудування такими як ЗАЕС (м. Енергодар, Україна), Машинобудiвна компанiя ФЕД (Харкiв, Україна), Суднобудiвельне ВО "Керчрибпром" (м. Керч, Україна), Iнститут фiзичних технологiй Росiйської академiї наук (Москва, Росiя), Iнститут Технологiї експлуатацiї Мiнiстерства Економiки (м. Радом, Польща).


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства