Центр сприяння житловим та муніципальним реформам, міжнародна громадська організація

  • Адреса:
    вул. Короленка, 25, м. Харків, 61003, Україна
  • Телефон:
    +38(057) 737-01-63, 737-13-73
МГО "Центр сприяння житловим та муніципальним реформам" був створений на базі 4 регіональних відділень (Київського, Харківського, Одеського і Львівського) американської компанії "Міжнародна Компанія з Планування та Розвитку" (PADCO) при безпосередній консультативній допомозі фахівців як Агентства США з Міжнародного Розвитку (АМР США), так і самої компанії PADCO.

Компанія PADCO відіграла дуже помітну роль на початковому етапі реформування житлово-комунального сектору, коли Уряд України звернувся за допомогою до Уряду США, щодо здійснення всього комплексу ринкових перетворень в Україні.

В 1992 році був підписаний Меморандум про співробітництво між Урядами України та США, який надав широку можливість органам місцевої виконавчої влади і урядовим структурам використовувати безплатну допомогу багатьох відомих американських компаній щодо реформування української економіки на шляху до створення сучасного демократичного і зорієнтованого на ринкові відносини суспільства.

PADCO стала однією з перших американських компаній, що були залучені в Україну АМР США для практичного здійснення програми технічної підтримки реформ. Починаючи з 1993 року, як офіційний контрактор АМР США, PADCO стала реалізовувати демонстраційні пілотні проекти по створенню перших в Україні кондомініумів та впровадженню конкурсного відбору недержавних підприємств для утримання і ремонту житлового фонду (програма приватного управління та утримання житла) в Києві, Львові, Одесі та Харкові, а з 1995 року Львівський офіс почав роботу по реструктуризації місцевого комунального підприємства "Водоканал".

З 1997 року всі функції PADCO щодо надання допомоги у здійсненні в Україні житлово-комунальних реформ взяла на себе МГО "Центр сприяння житловим та муніципальним реформам" (Центр), троє американських фахівців PADCO стали одними з засновників організації, а більшість українських спеціалістів, що працювали в PADCO, склали основу сучасного штату Центра.

МІСІЯ, МЕТА ТА ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ

Місія організації полягає у сприянні громадянам, юридичним особам, органам державної влади і місцевого самоврядування у врегулюванні суспільних відносин у житловій сфері для створення комфортних та безпечних умов проживання.

Метою діяльності Центру є всебічне консультативне забезпечення державних і місцевих органів влади, всіх зацікавлених юридичних та фізичних осіб для успішного завершення в Україні всього комплексу житлово-комунальних реформ, а також надання допомоги в подальшому вдосконаленні й розвитку ринкових відносин в цій сфері державної економіки.

Успішне досягнення мети діяльності вимагає вирішення ряду головних завдань, які полягають у сприянні:
- покращанню умов проживання громадян та поліпшенню якості житлово-комунальних послуг в Україні;
- розробці нових проектів та внесенню змін і доповнень до чинних законодавчих і нормативних актів України;
- розробці і затвердженню відповідних місцевих і регіональних актів щодо реформування житлово-комунального господарства;
- методичному забезпеченню створення та діяльності об'єднань співвласників житла, організацій по утриманню та обслуговуванню житла, інших житлово-комунальних підприємств та організації;
- удосконаленню системи підготовки висококваліфікованих фахівців в сферах нерухомості і житлово-комунального господарства;
- іншим видам діяльності, спрямованим на успішне здійснення в Україні житлово-комунальних реформ.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ

В своїй роботі співробітники Центру чітко дотримуються ряду принципів, основними серед яких є:
- принцип чіткого усвідомлення цілей. Кожен співробітник чітко розуміє як загальні цілі та завдання організації, так і свої особисті;
- принцип функціональної визначеності. Всі співробітники знають коло своїх функціональних обов'язків і міру своєї відповідальності;
- принцип ініціативної пропозиції. Будь-який співробітник Центру може внести пропозицію щодо вдосконалення роботи організації. Гарантується, що така пропозиція буде уважно розглянута і, в разі слушності, прийняте відповідне рішення;
- принцип колегіального обговорення проблем. Всі суттєві рішення, які приймаються в організації, попередньо і обов'язково обговорюються із співробітниками організації. Цей принцип безпосередньо пов'язаний із наступним;
- принцип персональної відповідальності. За виконання рішень, що прийняті директорами відділень, керівниками Центрального офісу після широкого обговорення, зазначені особи несуть персональну відповідальність;
- принцип комплексності послуг. Всі консультації носять комплексний характер і включають багатоаспектне висвітлення проблеми (технічні аспекти, методична допомога, юридичне забезпечення, надання статистичної інформації, ознайомлення з існуючим досвідом, надання необхідної літератури, постійна консультаційна підтримка тощо);
- принцип регулярної звітності. Кожен співробітник і Центр в цілому регулярно звітують про стан виконання програм. Копії загальних звітів, підготовлених Центральним офісом, направляються в регіональні відділення;
- принцип прозорості діяльності. Програмна і фінансова діяльність Центру є відкритою для ознайомлення;
- принцип багатоступеневого контролю. Вся діяльність організації в будь-який час відкрита для перевірки Загальними зборами, Правлінням, Ревізійною комісією, організацією, що надала грант, незалежною аудиторською організацією, іншими сторонніми організаціями в межах їх повноважень.

З часу заснування, в Центрі склалися певні пріоритети роботи організації. До переліку головних із них можуть бути віднесені:
- створення іміджу стабільності і надійності організації, чесності і професіоналізму її працівників, ефективності і тривалості програм роботи, як усвідомлення того, що суспільство формує своє відношення (довіру чи недовіру) не тільки до конкретної організації, як такої, а, в її особі, до всіх нових недержавних і неприбуткових організацій України;
- функціонування Центру виключно в рамках чинного законодавства України;
- здійснення Правлінням і адміністративним керівництвом політики, при якій жоден співробітник Центру не може бути відсторонений від участі в організації, позбутися допомоги організації або іншим способом зазнавати від неї дискримінацію через його расову приналежність, колір шкіри, національну приналежність, вік, релігію, соціальний стан, фізичні вади, стать тощо;
- повага до гідності, цінностей, історії, релігії, культури всіх осіб, що входять до організації;
- мінімізація витрат коштів по грантах на внутрішні потреби організації з максимальним їх використанням на здійснення робочих програм;
- принципова неможливість використання коштів організації для особистої вигоди працівників або заохочення її прибічників;
- проведення маркетингових досліджень, здійснення гнучкого стратегічного планування діяльності організації з огляду на можливі зміни зовнішніх і внутрішніх умов роботи організації.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства