ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛІКОМБАНК"

  • Адреса:
    вул. Київська, 3, м. Чернігів, 14005, Україна
  • Телефон:
    +38(0462) 65-15-13, 77-48-95
  • Веб-сайт:
    http://www.policombank.com   
Голова правління - Тарасовець Микола Павлович

ПЕРЕЛIК БАНКIВСЬКИХ ОПЕРАЦIЙ, ЯКI МАЄ ПРАВО ЗДIЙСНЮВАТИ ПОЛIКОМБАНК
Приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб.
Вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв-кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них.
Розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик.
Надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi.
Придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари та наданi послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежiв (факторинг).
Лiзинг.
Послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв для зберiгання цiнностей та документiв.
Випуск, купiвля, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних платiжних iнструментiв.
Випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток.
Надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй.
Операцiї з валютними цiнностями:
неторговельнi операцiї з валютними цiнностями;
ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України;
ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi;
ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України;
вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними;
вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними;
залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України;
залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках;
iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках.
Емiсiя власних цiнних паперiв.
Органiзацiя купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв.
Здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг).
Здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб.
Перевезення валютних цiнностей та iнкасацiя коштiв.
Операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi:
з iнструментами грошового ринку;
з iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках;
з фiнансовими ф'ючерсами та опцiонами;
Довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними особами


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства