Юридична компанiя "Юстина-Консалтинг"

  • Адреса:
    вул. Червоноармiйська, 23 б, оф. 5, корпус В, 3 поверх, м. Київ, 01601, Україна
  • Телефон:
    +38(044) 287-20-57
Генеральний директор - Коновалов Олександр Олександрович

Сфера діяльності:
- захист вiд недружного злиття та поглинання, вжиття комплексу заходiв по змiцненню захисту вiд можливих рейдерських нападiв;
- вирiшення iснуючих корпоративних спорiв;
- органiзацiя та пiдготовка до участi в державних тендерах (в тому числi через застосування процедури закупiвлi в одного учасника), супровiд документiв та процедури закупiвлi;
- представлення iнтересiв регiональних пiдприємств в органах державної влади та установах Києва;
- оформлення права власностi на спiрнi об'єкти нерухомостi та земельнi дiлянки, вирiшення iнших питань в галузi земельного законодавства;
- представлення iнтересiв в судах (в тому числi Верховний суд України, Вищий господарський суд України, Вищий адмiнiстративний суд України та iншi), Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Торгово-промисловiй палатi України та iнших органах державної влади;
- представлення iнтересiв у вiдносинах з МВС, Прокуратурою, СБУ та ДПА;
- супровiд зовнiшньоекономiчної дiяльностi та пiдготовка пiдприємства до вiдшкодування ПДВ;
- ведення справ в судах загальної юрисдикцiї, господарських судах (на всiй територiї України), Мiжнародному комерцiйному арбiтражi при Торгово-промисловiй палатi України;
- реєстрацiя та обслуговування офшорних компанiй пiд будь-якою юрисдикцiєю;
- консультацiї з питань цiльового використання офшорних компанiй;
- послуги третейського суду;
- послуги адвоката;
- антикризовe управлiння;
- послуги з запровадження заходiв економiчної безпеки пiдприємства, органiзацiя та здiйснення внутрiшнiх перевiрок та розслiдувань;
- реєстрацiя, реорганiзацiя, лiквiдацiя пiдприємств рiзних форм власностi та органiзацiйно-правових форм, внесення змiн до статутних документiв;
- ведення справ про банкрутство;
- послуги арбiтражного керуючого;
- правова експертиза документiв;
- супровадження системи податкового планування та сприяння у вирiшеннi податкових спорiв;
- оформлення лiцензiй;
- виконання судових рiшень;
- позовна-претензiйна робота;
- витребування заборгованостi;
- комплексне юридичне обслуговування;
- консультацiї з iнших юридичних питань.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства