Український науково-дослідний інститут екологічних проблем

  • Адреса:
    вул. Бакуліна, 6, м. Харків, 61166, Україна
  • Телефон:
    +38(057) 702-15-78, 702-15-92, 702-16-01
  • Веб-сайт:
    http://www.niiep.kharkov.ua   
Директор - Гриценко Анатолій Володимирович

Український науково - дослідний інститут екологічних проблем (УкрНДІЕП) є головною науково-дослідною організацією в системі екології та природних ресурсів України.

Основна мета його діяльності - наукове забезпечення державної політики в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів, екологічної безпеки, а також виконання міжнародних зобов'язань України, що випливають з підписаних конвенцій, угод, договорів.

Наш інститут знаходиться в одному з найбільших індустріальних, наукових і культурних центрів України - Харкові.

Маючи високий науковий потенціал, сучасне обладнання, багаторічний досвід вирішення природоохоронних проблем, УкрНДІЕП має всі умови для взаємовигідного співробітництва з вітчизняними та закордонними партнерами.

Український науково - дослідний інститут екологічних проблем був створений як Всесоюзний науково - дослідний інститут охорони вод (ВНДІВО) в 1971 р.
З 1991 по 1997 рік інститут мав назву Український науковий центр охорони вод (УкрНЦОВ).

В інституті працює близько 400 висококваліфікованих фахівців, у тому числі 8 докторів та 60 кандидатів наук, діє аспірантура за спеціальностями: 21.06.01 - "Екологічна безпека", 11.00.11 - "Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів" та спеціалізована вчена рада з правом проведення захисту дисертацій на здобуття вчених ступенів кандидата та доктора технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - "Екологічна безпека".

Міжнародне наукове співробітництво, закордонні партнери:
- Міжнародне агентство по атомній енергетиці (МАГАТЕ);
- Міністерство природних ресурсів Росії;
- Міністерство природних ресурсів та охорони навколишнього середовища республіки Білорусь;
- Компанія ERM (Великобританія);
- Фірма "Bierkhann&Nolte" (Німеччина);
- Центр екологічної інформації "Євразія".

Предмет діяльності:
- розробка основ державної екологічної політики, спрямованої на підтримання екологічної рівноваги, забезпечення екологічної та радіаційної безпеки, покращання екологічного стану об'єктів навколишнього природного середовища;
- розробка правових, нормативних, економічних та організаційних основ управління природоохоронною діяльністю;
- розвиток наукових основ управління та контролю якості водних ресурсів річкових басейнів;
- наукове, методичне, метрологічне,приладове, технічне, програмне - інформаційне, правове та організаційне забезпечення екологічного моніторингу;
- розробка екологічних програм та нормативів, комплексних природоохоронних заходів, методів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС), наукових основ екологічної експертизи та екологічного аудиту;
- розробка екологічно безпечних технологій та систем водовідведення;
- розробка систем та методів управління промисловими відходами;
- аналіз стану повітряного басейну та розробка заходів щодо його охорони;
- наукове забезпечення розвитку мереж природних територій, що підлягають особливій охороні;
- науково - методичне забезпечення діяльності державних установ, які здійснюють управління у галузі охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та природокористування.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства