Тлумачення ПКТ 13 "Спільно контрольовані суб'єкти господарювання: негрошові внески учасників" (ПКТ-13) викладено в параграфах 5-7. До ПКТ-13 додається Основа для висновків. Сфера застосування та статус Тлумачень визначено в параграфах 1 і 8-10 Передмови Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності.

Посилання: МСБО ( МСБУ ) 18 "Дохід", МСБО ( МСБУ ) 31 "Частки у спільних підприємствах"

Цей текст містить зміни внаслідок видання нових та змінених МСФЗ ( МСФО ), опублікованих до 31 березня 2004 р. На початку цієї книги в розділі "Зміни в цьому виданні" наведено дати застосування цих нових та змінених МСФЗ ( МСФО ), а також зазначено МСФЗ ( МСФО ), які не входять до складу цього видання.

ПРОБЛЕМА

1.       МСБО ( МСБУ ) 31.48 посилається як на внески, так і на продаж між контролюючим учасником і спільним підприємством: "Якщо контролюючий учасник вкладає активи у спільне підприємство або продає їх спільному підприємству, необхідно, щоб визнання будь-якої частини прибутку або збитку від операції відображало сутність операції". Крім того, МСБО ( МСБУ ) 31.24 зазначає, що "спільно контрольоване підприємство - це спільне підприємство, яке передбачає створення корпорації, товариства або іншої господарської одиниці, у якій кожний контролюючий учасник має частку". Немає чітких керівних положень для визнання прибутків і збитків, що виникли в результаті внесків негрошових активів у спільно контрольоване підприємство (СКП).

2.       Внески до СКП - це передача активів контролюючими учасниками в обмін на частку у власному капіталі СКП. Такі внески можуть мати різні форми. Внески можуть бути зроблені контролюючими учасниками одночасно зі створенням СКП або після цього. Відшкодування, одержуване контролюючим учасником (учасниками) в обмін на активи, внесені в СКП, можуть включати грошові кошти або інші відшкодування, які не залежать від майбутніх грошових потоків СКП ("додаткове відшкодування").

3.       Проблеми:

a)   коли відповідну частину прибутків або збитків, що виникають у результаті внеску         негрошового активу в СКП в обмін на частку у власному капіталі СКП, контролюючий учасник має визнавати їх у звіті про прибутки і збитки;

б)   як контролюючий учасник має обліковувати додаткове відшкодування;

в)   як треба подавати будь-які прибутки або збитки в консолідованій звітності контролюючого учасника.

4.       Це Тлумачення стосується обліку контролюючого учасника негрошових внесків до СКП в обмін на частку у власному капіталі СКП, що обліковуються методом участі в капіталі абовідповідно до пропорційної консолідації.

КОНСЕНСУС

5.       Застосовуючи МСБО ( МСБУ ) 31.38 до негрошових внесків у СКП в обмін на частку у власному капіталі СКП, контролюючий учасник має визнавати у звіті про прибутки та збитки за період частину прибутку або збитку, що відноситься до часток у власному капіталі інших контролюючих учасників за винятком випадків:

a)   якщо значні ризики і винагороди від володіння внесеними негрошовими активами не передано в СКП;

б)   якщо прибутки і збитки від негрошових внесків не можна достовірно оцінити або

в)   операція зі здійснення внесків позбавлена комерційної сутності,  відповідно до визначення цього терміну в МСБО ( МСБУ ) 16 "Основні засоби". Там, де застосовуються винятки а), б) або в), прибутки або збитки вважатимуться нереалізованими, а отже, не визнаватимуться у звіті про прибутки та збитки, - крім тих випадків, де можна застосувати параграф 6.

6.       Контролюючий учасник має визнавати у звіті про прибутки та збитки необхідну частину прибутку або збитку з операції, якщо, крім одержання частки у власному капіталі СКП, цей контролюючий учасник отримує грошові чи негрошові активи.

7.       Нереалізовані прибутки або збитки від негрошових активів, внесених у СКП, слід виключати з основних активів за методом пропорційної консолідації або вилучати з інвестицій за методом участі в капіталі. У консолідованому балансі контролюючого учасника зазначені нереалізовані прибутки або збитки не слід відображати як відстрочені прибутки або збитки.

ОСНОВА ДЛЯ ВИСНОВКІВ

[Первісний текст був виділений для відображення перегляду МСБО ( МСБУ ) 16 та МСБО ( МСБУ ) 31 у 2003 році, а саме: новий текст підкреслений, а вилучений текст - закреслений.]

8.       Якщо активи утримуються у спільному підприємстві, МСБО ( МСБУ ) 31.4839 вимагає, щоб контролюючий учасник визнавав лише ту частку прибутку або збитків, яку можна віднести до часток інших контролюючих учасників. Додаткові збитки визнаються, якщо того вимагає МСБО ( МСБУ ) 31.4839.

9.       МСБО ( МСБУ ) 31.4839 містить посилання на передачу "суттєвих ризиків і винагороди від володіння" як на умову для визнання прибутків або збитків, які є результатом операцій між контролюючими учасниками і спільними підприємствами. МСБО ( МСБУ ) 18.16 від а) до г) містить приклади ситуацій, коли ризики і винагороди від володіння, як правило, не передаються. За аналогією, це керівництво застосовують і щодо визнання прибутків або збитків, які є результатом внесків негрошових активів до СКП. Оскільки контролюючий учасник бере участь у спільному контролі над СКП, він зберігає певну "постійну керівну участь" у переданому активі. Однак, як правило, це не передбачає визнання прибутку або збитків, оскільки спільний контроль не означає контроль, який звичайно асоціюється з власністю (МСБО ( МСБУ ) 18.14 б)).

10.     Параграф 92 Концептуальної основи стверджує: "Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки, коли виникає зростання майбутніх економічних вигод, пов'язаних зі збільшенням активу або зі зменшенням зобов'язання, і його можна достовірно виміряти". МСБО ( МСБУ ) 18.14 в) вимагає, серед інших умов, визнавати дохід від продажу товарів, якщо "суму доходу можна достовірно оцінити". Вимога щодо достовірної оцінки також може стосуватися визнання прибутків і збитків, які є результатом внеску негрошових активів до СКП.

повний текст >>


Справка
Ви маєте можливість задати запитання по програмним продуктам МСФЗ нашому менеджеру за телефонами
8 057 702 11 33
702 13 66
702 14 15
ICQ 359780524 ICQ
E-mail ifrs@rada.com.ua
в темі повідомлення укажіть "МСФЗ"

МСФЗ в інтернет-магазині»

Нові підприємства