Тлумачення ПКТ 32 "Нематеріальні активи: витрати на сторінку в Інтернеті"(ПКТ-32) викладено в параграфах 7-10. До ПКТ-32 додається Основа для висновків та Додаток, який ілюструє застосування цього Тлумачення. Сфера застосування та статус Тлумачень визначено в параграфах 1 і 8-10 Передмови Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності.

Посилання: МСБО ( МСБУ ) 1 "Подання фінансових звітів " (переглянутий у 2003 році), МСБО ( МСБУ ) 2 "Запаси" (переглянутий у 2003 році), МСБО ( МСБУ ) 11 "Будівельні контракти", МСБО ( МСБУ ) 16 "Основні засоби" (переглянутий у 2003 році), МСБО ( МСБУ ) 17 "Оренда" (переглянутий у 2003 році), МСБО ( МСБУ ) 36 "Зменшення корисності активів" (переглянутий у 2004 році), МСБО ( МСБУ ) 38 "Нематеріальні активи" (переглянутий у 2004 році), МСФЗ ( МСФО ) 3 "Об'єднання бізнесу".

Цей текст містить зміни внаслідок видання нових та змінених МСФЗ ( МСФО ), опублікованих до 31 березня 2004 р. На початку цієї книги в розділі "Зміни в цьому виданні" наведено дати застосування цих нових та змінених МСФЗ ( МСФО ), а також зазначено МСФЗ ( МСФО ), які не входять до складу цього видання.

ПРОБЛЕМА

1.       Суб'єкт господарювання може нести внутрішні видатки на розробку та підтримку роботи своєї власної сторінки в Інтернеті для внутрішнього або зовнішнього доступу. Сторінка в Інтернеті, розроблена для зовнішнього доступу, може використовуватися в різних цілях, зокрема для просування і реклами власної продукції та послуг суб'єкта господарювання, для надання електронних послуг, для продажу товарів і надання послуг. Сторінка в Інтернеті, розроблена для внутрішнього доступу, може використовуватися для зберігання даних, викладу політики компанії, інформації про клієнтів і для пошуку відповідної інформації.

2.       Етапи розробки сторінки в Інтернеті можна визначити так:

a)   планування - включає підготовку техніко-економічного обґрунтування, визначення цілей та специфікації, оцінку альтернативних варіантів та переваг вибору;

б)   розробка застосування та інфраструктури - включає отримання назви домену, закупівлю і розробку комп'ютерного обладнання й операційного програмного забезпечення, встановлення розроблених застосувань і тестування;

в)   розробка графічного дизайну сторінок в Інтернеті;

г)    підготовка змісту - включає створення, закупівлю, підготовку та завантаження інформації текстового або графічного характеру на сторінку в Інтернеті (до завершення її розробки). Ця інформація може зберігатися в окремих базах даних, які інтегровані до сторінки в Інтернеті (або ж до них можна отримати доступ через цю сторінку), або є закодованою безпосередньо в сторінці в Інтернеті.

3.       Після завершення розробки сторінки в Інтернеті починається етап її використання, тобто експлуатації. На цьому етапі суб'єкт господарювання підтримує роботу сторінки, удосконалює застосування, інфраструктуру, графічний дизайн та зміст своєї сторінки в Інтернеті.

4.       У процесі обліку внутрішніх видатків на розробку і підтримку суб'єктом господарювання власної сторінки в Інтернеті для внутрішнього та зовнішнього доступу виникають такі питання:

a)   чи є ця сторінка в Інтернеті внутрішньо генерованим нематеріальним активом, на який поширюються вимоги МСБО ( МСБУ ) 38;

б)   який саме обліковий підхід є належним для відображення цих видатків.

5.       Це Тлумачення не застосовується до видатків на закупівлю, розробку та підтримку комп'ютерного обладнання (наприклад, веб-серверів, серверів перерозподілу даних, серверів виводу даних та інтернет-зв'язку) сторінки в Інтернеті. Такі видатки обліковуються згідно з МСБО ( МСБУ ) 16. Крім того, якщо суб'єкт господарювання несе видатки на оплату провайдера послуг Інтернет, який обслуговує його веб-сторінку, то такі видатки визнаються як витрати, коли ці послуги отримані (згідно з МСБО ( МСБУ ) 1.78 та з Концептуальною основою).

6.       МСБО ( МСБУ ) 38 на застосовується до нематеріальних активів, що утримуються суб'єктом господарювання в звичайному ході його діяльності (див. МСБО ( МСБУ ) 2 та МСБО ( МСБУ ) 11) або до оренди, на яку поширюється сфера застосування МСБО ( МСБУ ) 17. Відповідно, це Тлумачення не застосовується до видатків на розробку або підтримку роботи сторінки в Інтернеті (чи до програмного забезпечення для сторінки в Інтернеті), які призначені для продажу іншому суб'єктові господарювання. Якщо сторінка в Інтернеті здається в оренду на умовах операційної оренди, орендодавець повинен застосовувати це Тлумачення. Якщо сторінка в Інтернеті здається в оренду на умовах фінансової оренди, орендар застосовує це Тлумачення після первісного визнання орендованого активу.

КОНСЕНСУС

7.       Сторінка суб'єкта господарювання в Інтернеті, яка створена в результаті розробки і призначена для внутрішнього та зовнішнього доступу, є внутрішньо генерованим нематеріальним активом, на який поширюються вимоги МСБО ( МСБУ ) 38.

8.       Сторінку в Інтернеті, створену в результаті розробки, слід визнавати як нематеріальний актив тоді і тільки тоді, коли, крім дотримання загальних вимог, визначених у МСБО ( МСБУ ) 38.21 щодо визнання та первісної оцінки, суб'єкт господарювання може задовольнити вимоги, визначені в МСБО ( МСБУ ) 38.57. Зокрема, суб'єкт господарювання може бути в змозі задовольнити відповідну вимогу і продемонструвати, як саме його сторінка в Інтернеті генеруватиме ймовірні майбутні економічні вигоди, відповідно до МСБО ( МСБУ ) 38.57 г), коли, наприклад, сторінка в Інтернеті здатна генерувати доходи, у тому числі прямі доходи завдяки можливості розміщення замовлень. Суб'єкт господарювання не може продемонструвати, як сторінка в Інтернеті, розроблена винятково або переважно з метою просування та реклами його продуктів та послуг, генеруватиме ймовірні майбутні економічні вигоди, і, відповідно, всі видатки на розробку такої сторінки в Інтернеті будуть визнаватися як витрати після їх понесення.

9.       Будь-які внутрішні видатки на розробку та підтримку роботи власної сторінки в Інтернеті суб'єкт господарювання повинен відображати в обліку відповідно до МСБО ( МСБУ ) 38. Характер кожного виду діяльності, за яким суб'єкт господарювання несе видатки (наприклад, підготовка працівників та обслуговування сторінки в Інтернеті), а також етап підготовки цієї сторінки в Інтернеті та подальша пов'язана з нею діяльність, мають оцінюватись для визначення належного облікового підходу (додаткове керівництво подається у Додатку до цього Тлумачення). Наприклад:

a)   етап планування за своїм характером подібний до етапу дослідження в МСБО ( МСБУ ) 38.54-38.56. Видатки понесені на цьому етапі, слід визнавати як витрати тоді, коли вони були понесені;

б)   етапи розробки застосування та інфраструктури, етап створення графічного дизайну і етап розробки змісту (тією мірою, якою зміст розробляється в інших цілях, а не для реклами та просування власних продуктів та послуг суб'єкта господарювання) за своїм характером подібні до етапу розробки в МСБО ( МСБУ ) 38.57-38.64. Витрати, понесені на цих етапах, слід включати у собівартість сторінки в Інтернеті, яка визнається як нематеріальний актив відповідно до параграфа 8 цього Тлумачення, коли видатки можуть бути безпосередньо віднесені і є необхідними для створення, виробництва або підготовки сторінки в Інтернеті, щоб вона працювала в спосіб, передбачений управлінським персоналом. Наприклад, видатки на закупівлю або розробку змісту (за винятком змісту, який рекламує або просуває власні продукти та послуги суб'єкта господарювання) конкретно для сторінки в Інтернеті або видатки на забезпечення можливості використовувати цей зміст (наприклад, гонорар за придбання ліцензії на відтворення) на сторінці в Інтернеті слід включати до собівартості розробки, якщо ця умова виконана. Однак відповідно до МСБО ( МСБУ ) 38.71, видатки на нематеріальну статтю, які первісно були визнані як витрати у фінансових звітах попередніх періодів, не підлягають визнанню як складова собівартості нематеріального активу на пізнішу дату (наприклад, якщо витрати на авторське право були повністю амортизовані, а зміст був надалі поданий на сторінці в Інтернеті);

в)   видатки, понесені на етапі розробки змісту, тією мірою, якою цей зміст розробляється для реклами і просування власних продуктів та послуг суб'єкта господарювання (наприклад, цифрові фотознімки продукції), слід визнавати як витрати, коли вони були понесені, відповідно до МСБО ( МСБУ ) 38.69 c). Наприклад, обліковуючи видатки на оплату професійних послуг для підготовки цифрових знімків власних продуктів суб'єкта господарювання та підсилення їх зображення, ці видатки слід визнавати як витрати протягом процесу отримання професійних послуг, а не тоді, коли цифрові знімки відображаються на сторінці в Інтернеті;

г)    етап підтримки роботи починається відразу після завершення розробки сторінки в Інтернеті. Видатки, понесені на цьому етапі, слід визнавати як витрати, коли вони були понесені, за умови відповідності критеріям визнання у МСБО ( МСБУ ) 38.18.

10.     Оцінювати сторінку в Інтернеті, яка визнається як нематеріальний актив згідно з параграфом 8 цього Тлумачення, слід після первісного визнання, керуючись вимогами МСБО ( МСБУ ) 38.72-.87. Найкраща оцінка строку корисної служби сторінки в Інтернеті має бути короткою.

повний текст >>


Справка
Ви маєте можливість задати запитання по програмним продуктам МСФЗ нашому менеджеру за телефонами
8 057 702 11 33
702 13 66
702 14 15
ICQ 359780524 ICQ
E-mail ifrs@rada.com.ua
в темі повідомлення укажіть "МСФЗ"

МСФЗ в інтернет-магазині»

Нові підприємства