Тлумачення ПКТ-7 "Введення євро" (ПКТ-7) викладено в параграфах 3 і 4. До ПКТ-7 додається Основа для висновків. Сфера застосування та статус Тлумачень визначено в параграфах 1 і 8-10 Передмови Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності.

Посилання: МСБО ( МСБУ ) 10 "Події після дати балансу" (переглянутий у 2003 р.), МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів" (переглянутий у 2003 р.)

Цей текст містить зміни внаслідок видання нових та змінених МСФЗ ( МСФО ), опублікованих до 31 березня 2004 р. На початку цієї книги в розділі "Зміни в цьому виданні" наведено дати застосування цих нових та змінених МСФЗ ( МСФО ), а також зазначено МСФЗ ( МСФО ), які не входять до складу цього видання.

ПРОБЛЕМА

1.       Починаючи з 1 січня 1999 р., тобто від початку діяльності Економічно-Монетарного Союзу (ЕМС), євро набуває право самостійної валюти і встановлюються обмінні курси між євро і валютами держав-учасниць, отже, у подальшому усувається ризик майбутніх курсових різниць щодо валют країн-учасниць.

2.       Проблема полягає в тому, як застосувати МСБО ( МСБУ ) 21 під час переходу від національних валют країн-учасниць ЕС до євро ("перехід").

КОНСЕНСУС

3.       Вимоги МСБО 21 щодо переведення операцій в іноземній валюті і фінансових звітів закордонних господарських одиниць слід суворо виконувати під час переходу. Ту саму ідею слід реалізовувати в подальшому, встановлюючи обмінні курси при прийнятті нових країн до ЕМС.

4.       Це, зокрема, означає, що:

а)   монетарні активи та зобов'язання в іноземній валюті, які є наслідком операцій, слід і надалі переводити у функціональну валюту за курсом при закритті. Будь-яку курсову різницю, що виникає, слід негайно визнавати як дохід або витрати, за винятком того, що суб'єктові господарювання слід продовжувати застосовувати свою облікову політику щодо прибутків і збитків від курсових різниць, пов'язаних з хеджуванням валютного ризику в прогнозованих операціях;

б)   кумулятивні курсові різниці, пов'язані з переведенням фінансових звітів закордонних господарських одиниць, слід і далі класифікувати як власний капітал і визнавати як дохід або витрати лише за умови вибуття чистої інвестиції в закордонну господарську одиницю;

в)   курсові різниці, що виникають у результаті переведення зобов'язань, визначених у валютах, що беруть участь в операції, не треба включати в балансову вартість відповідних активів.

ОСНОВА ДЛЯ ВИСНОВКІВ

5.       МСБО ( МСБУ ) 21.23

а)   вимагає, щоб монетарні статті в іноземній валюті (як це визначено в МСБО ( МСБУ ) 21.8) відображалися із застосуванням курсу закриття на кожну дату балансу. Згідно з МСБО ( МСБУ ) 21.28, курсові різниці, що виникають при переведенні монетарних статей, як правило, слід визнавати як дохід або витрати в періоді, у якому вони виникають. Набрання чинності ЕМС після дати балансу не змінює застосування цих вимог на дату балансу; відповідно до МСБО ( МСБУ ) 10.10* , несуттєво, чи буде курс при закритті коливатися після дати балансу, чи не буде.

повний текст >>


Справка
Ви маєте можливість задати запитання по програмним продуктам МСФЗ нашому менеджеру за телефонами
8 057 702 11 33
702 13 66
702 14 15
ICQ 359780524 ICQ
E-mail ifrs@rada.com.ua
в темі повідомлення укажіть "МСФЗ"

МСФЗ в інтернет-магазині»

Нові підприємства