Мета

1.       Метою цього Стандарту є визначення основи подання фінансових звітів загального призначення для забезпечення їхньої зіставності з фінансовими звітами суб'єкта господарювання за попередні періоди, а також з фінансовими звітами інших суб'єктів господарювання. Для досягнення цієї мети Стандарт установлює загальні вимоги щодо подання фінансових звітів, керівництво з їхньої структури та мінімальні вимоги щодо їхнього змісту. Визнання, оцінка та розкриття інформації про конкретні операції та інші події розглядаються в інших стандартах і тлумаченнях.

Сфера застосування

2.       Цей Стандарт слід застосовувати до всіх фінансових звітів загального призначення, складених та поданих відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ ( МСФО )).

3.       Фінансові звіти загального призначення - це звіти, що призначені відповідати потребам тих користувачів, які не можуть вимагати звітів, спеціально складених для задоволення їхніх потреб в конкретній інформації. До фінансових звітів загального призначення належать такі, що подаються окремо або разом з іншими документами, які оприлюднюються,  такими як річний звіт або проспект випуску цінних паперів. Цей Стандарт не поширюється на структуру та зміст стислих проміжних фінансових, складених відповідно до МСБО ( МСБУ ) 34 "Проміжна фінансова звітність". Проте, до таких фінансових звітів застосовуються параграфи 13-41. Цей Стандарт однаково поширюється на всі суб'єкти господарювання і незалежно від того, чи треба їм складати консолідовані фінансові звіти або окремі фінансові звіти, як визначено в МСБО ( МСБУ ) 27 "Консолідовані та окремі фінансові звіти".

4.       МСБО ( МСБУ ) 30 "Розкриття інформації у фінансових звітах банків та подібних фінансових установ" визначає додаткові вимоги до банків та подібних фінансових установ, які узгоджуються з вимогами цього Стандарту.

5.       У цьому Стандарті використовується термінологія, яка є доречною для суб'єктів господарювання, що мають за мету отримання прибутку, включаючи бізнесові суб'єкти господарювання у державному секторі. Суб'єктам господарювання, метою діяльності яких не є отримання прибутку, в приватному секторові, державному секторові або уряді, що прагнуть застосовувати цей Стандарт, може виникнути необхідність змінити описи, що  застосовуються для певних рядків у фінансових звітів та для фінансових звітів безпосередньо.

6.       Так само, для суб'єктів господарювання, які не мають власного капіталу, як визначено в МСБО ( МСБУ ) 32 "Фінансові інструменти: розкриття та подання" (напр., деякі взаємні фонди), та суб'єктів господарювання, акціонерний капітал яких не є власним капіталом (напр., деякі кооперативні суб'єкти господарювання), може виникнути необхідність адаптувати подання в фінансових звітах про частки участі членів або власників господарських одиниць.

повний текст >>


Справка
Ви маєте можливість задати запитання по програмним продуктам МСФЗ нашому менеджеру за телефонами
8 057 702 11 33
702 13 66
702 14 15
ICQ 359780524 ICQ
E-mail ifrs@rada.com.ua
в темі повідомлення укажіть "МСФЗ"

МСФЗ в інтернет-магазині»

Нові підприємства