Мета

Дохід у Концептуальній основі складання та подання фінансових звітів визначено як збільшення економічних вигод протягом облікового періоду у вигляді надходження або збільшення корисності активів чи зменшення зобов'язань, що веде до збільшення власного капіталу, крім випадків, пов'язаних із внесками учасників власного капіталу. Дохід включає як дохід від звичайної діяльності, так і прибуток від інших операцій. Дохід від звичайної діяльності є доходом, який виникає в ході звичайної діяльності суб'єкта господарювання і позначається різними назвами, а саме: продаж, гонорари, відсотки, дивіденди та роялті. Метою цього Стандарту є визначення облікового підходу до доходу, який виникає в результаті певних типів операцій та подій.

Питанням номер один в обліку доходу є визначення того, коли має визнаватися дохід. Дохід визнається, коли існує надходження до суб'єкта господарювання. економічних вигод і ці вигоди можна достовірно оцінити. Цей Стандарт окреслює обставини, за яких зазначені критерії будуть дотримані, а отже, дохід буде визнаний. Він надає також практичне керівництво щодо застосування цих критеріїв.

Сфера застосування

1.       Цей Стандарт має використовуватися в обліку доходу, який виникає в результаті таких операцій і подій:

а)   продаж товарів;

б)   надання послуг;

в)   використання активів суб'єкта господарювання іншими сторонами, результатом чого є відсотки, роялті та дивіденди.

2.       Цей Стандарт замінює МСБО ( МСБУ ) 18 "Визнання доходу", затверджений у 1982 р.

3.       Товари включають товари, вироблені суб'єктом господарювання з метою продажу, і товари, придбані з метою перепродажу, наприклад товари, придбані роздрібним торговцем, або земля та інша нерухомість, утримувані для перепродажу.

4.       Надання послуг, як правило, передбачає виконання суб'єктом господарювання завдання, узгодженого в контракті, протягом узгодженого періоду. Послуги можуть надаватися протягом одного або кількох періодів. Деякі контракти з надання послуг безпосередньо пов'язані з будівельними  контрактами, наприклад контракти на послуги менеджерів проекту та архітекторів. Дохід, який виникає в результаті таких контрактів, не розглядається в цьому Стандарті, він має трактуватися згідно з вимогами до будівельних контрактів, як визначається у МСБО ( МСБУ ) 11 "Будівельні контракти".

5.       У результаті використання активів суб'єкта господарювання іншими сторонами виникає дохід у вигляді:

а)   відсотків - плати за використання грошових коштів чи еквівалентів грошових коштів або сум, заборгованих суб'єктові господарювання;

б)   роялті - плати за використання довгострокових активів суб'єкта господарювання, наприклад патентів, торгових знаків, авторського права та комп'ютерних програм;

в)   дивідендів - розподілу прибутку власникам інвестицій у капітал пропорційно до їхнього володіння капіталом певного класу.

6.       Цей Стандарт не поширюється на дохід, який виникає від:

а)   угод про оренду (див. МСБО ( МСБУ ) 17 "Оренда");

б)   дивідендів, пов'язаних з інвестиціями, що обліковуються згідно з методом участі в капіталі (див. МСБО ( МСБУ ) 28 "Інвестиції в асоційовані підприємства");

в)   страхових контрактів в межах сфери застосування МСФЗ ( МСФО ) 4 "Страхові контракти";

г)    змін у справедливій вартості фінансових активів та фінансових зобов'язань або їх вибуття (див. МСБО ( МСБУ ) 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка");

ґ)   змін вартості інших поточних активів;

д)   первісного визнання та змін справедливої вартості біологічних активів, пов'язаних з сільськогосподарською діяльністю (див. МСБО ( МСБУ ) 41 "Сільське господарство");

е)   первісного визнання сільськогосподарської продукції (див. МСБО ( МСБУ ) 41);

є)   видобування корисних копалин.

повний текст >>


Нові підприємства
Відгуки про CRM