Сфера застосування

1.       Цей Стандарт слід застосовувати для складання та подання консолідованих фінансових звітів групи суб'єктів господарювання, що їх контролює материнське підприємство.

2.       Цей Стандарт не поширюється на методи обліку методи обліку об'єднання компаній та його впливу на консолідацію, в тому числі на гудвіл, який виникає в результаті об'єднання бізнесу (див. МСФЗ ( МСФО ) 3 Об'єднання бізнесу.

3.       Цей Стандарт також слід застосовувати для обліку інвестицій у дочірні підприємства, спільно контрольовані суб'єкти господарювання та асоційовані підприємства, якщо суб'єкт господарювання вирішує або повинен, відповідно до місцевих нормативних вимог, подавати окремі фінансові звіти.

Визначення

4.       Терміни, використовувані в цьому Стандарті, мають такі значення:

Консолідовані фінансові звіти - фінансові звіти групи, подані як фінансові звіти одної економічної одиниці.

Контроль - повноваження управляти фінансовою та операційними політиками іншого суб'єкта господарювання з метою одержання вигод від його діяльності.

Метод собівартості -метод обліку інвестицій, згідно з яким інвестицію визнають за собівартістю. Інвестор визнає прибуток від інвестиції лише тією мірою, якою він одержує виплату як частину накопичених прибутків від об'єкта інвестування, що виникає після дати придбання. Отримані виплати, що перевищують такі прибутки, розглядаються як відшкодування інвестиції та визнаються як зменшення собівартості інвестиції.

Група -материнське підприємство та всі його дочірні підприємства.

Частка меншості-та частина прибутку або збитку та чистих активів дочірнього підприємства, яка відноситься до часток участі в капіталі, що не належать прямо або не прямо, через дочірні підприємства, материнському підприємству.

Материнське підприємство -суб'єкт господарювання, який має одне або кілька дочірніх підприємств.

Окремі фінансові звіти -звіти, подані материнським підприємством, інвестором в асоційоване підприємство або контролюючим учасником спільно контрольованого суб'єкта господарювання, в яких інвестиції обліковуються на основі частки прямої участі, а не на основі відображених у звітності результатів та чистих активів об'єкта інвестування.

Дочірнє підприємство -суб'єкт господарювання, в зокрема некорпоративний суб'єкт господарювання, наприклад партнерство, що його контролює інший суб'єкт господарювання (відомий як материнське підприємство).

повний текст >>


Нові підприємства
Відгуки про CRM