Сфера застосування

1.       Цей Стандарт слід застосовувати в обліку інвестицій в асоційовані підприємства. Проте, він не застосовується до інвестицій в асоційовані підприємства, утримуваних:

а)   організаціями з венчурним капіталом; або

б)   взаємними фондами, трастами та подібними суб'єктами господарювання, в тому числі страховими фондами, пов'язаними інвестиціями, які після первісного визнання визначаються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку або класифікуються як утримувані для продажу і обліковуються згідно з МСБО ( МСБУ ) 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка". Такі інвестиції слід оцінювати за справедливою вартістю згідно з МСБО ( МСБУ ) 39 із визнанням змін справедливої вартості як прибутку або збитку в період цієї зміни.

Визначення

2.       Терміни, використовувані в цьому Стандарті, мають такі значення:

Асоційоване підприємство - це суб'єкт господарювання, включаючи суб'єкт господарювання, що не є корпорацією, наприклад, партнерство, на яке інвестор має суттєвий вплив і яке не є ні дочірнім підприємством, ані часткою участі в спільному підприємстві.

Консолідовані фінансові звіти - це фінансові звіти групи, подані як фінансові звіти одного економічного суб'єкта господарювання.

Контроль - це повноваження управляти фінансовою політикою та операційними політиками іншого суб'єкта господарювання з метою одержання вигоди від його діяльності.

Метод участі в капіталі - це метод обліку, згідно з яким інвестицію первісно визнають за собівартістю, а потім коригують відповідно до зміни частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування після придбання. Прибуток або збиток інвестора включають частку інвестора в прибутку чи збитку об'єкта інвестування.

повний текст >>


Нові підприємства
Відгуки про CRM