Сфера застосування

1.       Цей Стандарт слід застосовувати до обліку часток у спільних підприємствах і до звітності про активи, зобов'язання, дохід та витрати спільного підприємства у фінансових звітах контролюючих учасників та інвесторів незалежно від структури або форми здійснення основної діяльності спільного підприємства. Однак цей Стандарт не застосовується до часток контролюючого учасника в спільно контрольованих суб'єктах господарювання, які утримуються:

a)   організаціями венчурного капіталу;

б)   взаємними фондами, трастами та подібними суб'єктами господарювання, у тому числі страховими фондами пов'язаними з інвестиціями, які після первісного визнання визначаються за справедливою вартістю через прибутки чи збитки або ж класифікуються як такі, що утримуються для продажу і обліковуються згідно з МСБО ( МСБУ ) 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка". Оцінювати такі інвестиції слід за справедливою вартістю відповідно до МСБО ( МСБУ ) 39, а зміни в справедливій вартості визнавати як прибуток чи збиток у тому періоді, у якому відбулися зміни.

2.       Контролюючий учасник із часткою в спільно контрольованому суб'єкті господарювання звільняється від дотримання вимог, визначених у параграфах 30 (пропорційна консолідація) та 38 (метод участі в капіталі), якщо задовольняються такі вимоги:

a)   зазначена частка класифікована як така, що утримується для реалізації відповідно до МСФЗ ( МСФО ) 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу, і припинена діяльність";

б)   застосовується виняток, наведений у параграфі 10 МСБО ( МСБУ ) 27 "Консолідовані і окремі фінансові звіти", що дозволяє материнському підприємству, яке володіє часткою в спільно контрольованому суб'єкті господарювання, не подавати консолідовані фінансові звіти або

в)   застосовуються всі наведені далі положення:

I)      контролюючий учасник є дочірнім підприємством, яке перебуває у повній власності, або ж є дочірнім підприємством у частковій власності іншого суб'єкта господарювання і його власники (у тому числі й ті, що не наділені правом голосу) були поінформовані про те, що цей контролюючий учасник не застосовує пропорційну консолідацію або метод участі в капіталі;

II)     боргові інструменти контролюючого учасника або його інструменти власного капіталу не обертаються на відкритому ринку (на національній чи на іноземній фондовій біржі або ж на позабіржовому ринку, в тому числі на місцевому та регіональному ринках);

III)    контролюючий учасник не подавав раніше і не перебуває в процесі подання фінансових звітів до комісії з цінних паперів або до іншого регулювального органу з метою випуску на відкритий ринок інструментів будь-якого класу;

•IV)     кінцеве або будь-яке проміжне підприємство контролюючого учасника складає для оприлюднення консолідовані фінансові звіти відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

повний текст >>


Нові підприємства
Відгуки про CRM