Мета

1.       Мета цього Стандарту - визначити процедури, які суб'єкт господарювання застосовує для забезпечення обліку своїх активів за сумою, яка є більшою від суми їх очікуваного відшкодування. Актив обліковують за сумою більшою, ніж сума його очікуваного відшкодування, якщо його балансова вартість перевищує суму, що підлягає відшкодуванню внаслідок використання або продажу активу. Якщо це відбувається, актив визначають як актив, корисність якого зменшилася, і в цьому випадку Стандарт вимагає, щоб суб'єкт господарювання визнавав збиток від зменшення корисності. Стандарт визначає, коли суб'єктові господарювання належить сторнувати збиток від зменшення корисності і як розкривати інформацію про активи, корисність яких зменшилася.

Сфера застосування

2.       Цей Стандарт слід застосовувати для обліку зменшення корисності всіх активів за винятком:

a)   запасів (див. МСБО ( МСБУ ) 2 "Запаси"); 

б)   активів, які виникають від будівельних контрактів (див. МСБО ( МСБУ ) 11 "Будівельні контракти");

в)   відстрочених податкових активів (див. МСБО ( МСБУ ) 12 "Податки на прибуток"); 

г)   активів, які виникають від виплат працівникам (див. МСБО ( МСБУ ) 19 "Виплати працівникам");

ґ)   фінансових активів, на які поширюється сфера застосування МСБО ( МСБУ ) 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка";

д)  інвестиційної нерухомості, яку оцінюють за справедливою вартістю (див. МСБО ( МСБУ ) 40 "Інвестиційна нерухомість");

е)   біологічних активів, пов'язаних із сільськогосподарською діяльністю, які оцінюються за справедливою вартістю за вирахуванням (визначених згідно з оцінкою) витрат на доставку до місця продажу (див. МСБО ( МСБУ ) 41 "Сільське господарство");

є)   відстрочених аквизиційних витрат і нематеріальних активів, які виникають у результаті визначених контрактом прав страховика відповідно до страхових контрактів у межах сфери застосування МСФЗ ( МСФО ) 4 "Страхові контракти";

ж)  непоточних активів (або ліквідаційних груп), класифікованих як такі, що утримуються для продажу, відповідно до МСФЗ ( МСФО ) 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу, і припинена діяльність".

повний текст >>


Нові підприємства
Відгуки про CRM