Мета

1.       Метою цього Стандарту є визначення облікового підходу до нематеріальних активів, які конкретно не розглядаються в іншому Стандарті. Стандарт вимагає від суб'єкта господарювання визнавати нематеріальний актив, якщо і тільки якщо він відповідає певним критеріям. Стандарт визначає, як оцінювати балансову вартість нематеріальних активів і вимагає розкриття певної інформації про нематеріальні активи.

Сфера застосування

2.       Цей Стандарт слід застосовувати при обліку нематеріальних активів, за винятком:

a)   нематеріальних активів, які розглядаються в іншому стандарті;

б)   фінансових активів, як це визначено в МСБО ( МСБУ ) 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка";

в)   прав на корисні копалини та видатків на розвідку або розробку і видобування корисних копалин, нафти, природного газу і подібних не відновлюваних ресурсів.

3.       Якщо інший стандарт визначає облік для конкретного типу нематеріальних активів, суб'єкт господарювання застосовує той стандарт замість цього Стандарту. Наприклад, Стандарт не застосовують до:

a)   нематеріальних активів, утримуваних суб'єктом господарювання для продажу в ході звичайної діяльності (див. МСБО ( МСБУ ) 2 "Запаси" та МСБО ( МСБУ ) 11 "Будівельні контракти");

б)   відстрочених податкових активів (див. МСБО ( МСБУ ) 12 "Податки на прибуток");

в)   оренди, на яку поширюється сфера застосування МСБО ( МСБУ ) 17 "Оренда";

г)    активів, які виникають від виплат працівникам (див. МСБО ( МСБУ ) 19 "Виплати працівникам");

ґ)   фінансових активів, як це визначено в МСБО ( МСБУ ) 39. Визнання та оцінку деяких фінансових активів розглянуто в таких стандартах: МСБО ( МСБУ ) 27 "Консолідовані та окремі фінансові звіти", МСБО ( МСБУ ) 28 "Інвестиції в асоційовані підприємства" та МСБО ( МСБУ ) 31 "Частки у спільних підприємствах";

д)   гудвілу, який виникає при об'єднанні бізнесу (див. МСБО ( МСБУ ) 22 "Об'єднання компаній");

е)   відстрочених витрат на придбання та нематеріальних активів, що виникають у результаті контрактних прав страховика за контрактами страхування, на які поширюється сфера застосування МСФЗ ( МСФО ) 4 "Страхові контракти". МСФЗ ( МСФО ) 4 визначає конкретні вимоги для розкриття таких відстрочених витрат на придбання, але не для цих нематеріальних активів. Отже, розкриття інформації щодо вимог, які містить цей Стандарт, стосується таких нематеріальних активів;

є)   необоротні матеріальні активи, класифіковані як такі, що утримуються для продажу (або включені до групи, призначеної для ліквідації, що класифікується як така, що утримується для продажу) відповідно до МСФЗ ( МСФО ) 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу, і припинена діяльність".

повний текст >>


Справка
Ви маєте можливість задати запитання по програмним продуктам МСФЗ нашому менеджеру за телефонами
8 057 702 11 33
702 13 66
702 14 15
ICQ 359780524 ICQ
E-mail ifrs@rada.com.ua
в темі повідомлення укажіть "МСФЗ"

МСФЗ в інтернет-магазині»

Нові підприємства