Мета

1.       Метою цього Стандарту є визначення критеріїв до обрання та змінювання облікових політик разом з обліковим підходом та розкриттям інформації про зміни в облікових політиках, зміни в облікових оцінках та виправлення помилок. Стандарт призначений для покращання доречності та достовірності фінансових звітів суб'єкта господарювання та зіставності таких фінансових звітів через якийсь час та з фінансовими звітами інших суб'єктів господарювання.

2.       Вимоги до розкриття інформації про облікові політики, за винятком інформації про зміни в облікових політиках, надані в МСБО ( МСБУ ) 1 "Подання фінансових звітів".

Сфера застосування

3.       Цей Стандарт слід застосовувати при обранні та застосуванні облікових політик та обліку змін в облікових політиках, змін в облікових оцінках та виправлень помилок попереднього періоду .

4.       Податкові наслідки виправлень помилок попереднього періоду та ретроспективних коригувань, зроблених з метою застосування змін в облікових політиках, обліковуються та розкриваються відповідно до МСБО ( МСБУ ) 12 "Податки на прибуток".

Визначення

5.       Терміни, використовувані в цьому Стандарті, мають такі значення:

Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансових звітів. Зміна в обліковій оцінці - це коригування балансової вартості активу або зобов'язання чи суми періодичного споживання активу, яке є результатом оцінки теперішнього статусу активів та зобов'язань та пов'язаних з ними очікуваних майбутніх вигод та зобов'язань. Зміни в облікових  оцінках є наслідком нової інформації або нових розробок та, відповідно, не є виправленням помилок.

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ ( МСФО )) - це Стандарти та Тлумачення, прийняті Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО ( СМСБУ )). Вони охоплюють:

а)   Міжнародні стандарти фінансової звітності;

б)   Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку;

в)   Тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності (КТМФЗ) або колишнім Постійним комітетом з тлумачень (ПКТ) .

повний текст >>


Нові підприємства
Відгуки про CRM