Київський національний торговельно-економічний університет

  • Адреса:
    вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
  • Телефон:
    +38(044) 513-33-48, 513-63-81
  • Веб-сайт:
    http://www.knteu.kiev.ua   
Ректор - Мазаракі Анатолій Антонович, академік, професор, доктор економічних наук, член-кореспондент АПН України, заслужений діяч науки і техніки України.

Київський національний торговельно-економічний університет створений у 1966 році, до 1994 року Київський торговельно-економічний інститут. Указом Президента України № 1059 від 11 вересня 2000 р. надано статус національного.

Підготовка фахівців здійснюється за 5 напрямами (економіка і підприємництво, менеджмент, торгівля, харчова технологія та інженерія, право, 13 спеціальностями, 24 спеціалізаціями). В університеті 538 науково-педагогічних працівників, питома вага викладачів з науковими ступенями доктора та кандидата наук дорівнює 60 відсотків. Працює 12 заслужених діячів науки і техніки, заслужених працівників вищої школи, народної освіти, 4 академіка та 4 члена-кореспондента академій наук.
До його складу входять Вінницький, Чернівецький і Харківський торговельно-економічні інститути, Інститут вищої кваліфікації, Коломийський економіко-правовий коледж, Вінницький технологічний технікум, Хмельницький економічний технікум, Перше та Друге вищі професійні училища (м.Київ), а також 3 навчальні центри.

Університет один із найавторитетніших навчальних та наукових центрів країни. Є лідером у реформуванні вищої освіти, першим в країні здійснив суттєве оновлення змісту, впровадження у широких масштабах комп'ютеризацію, новітні навчальні технології на базі сучасних програмних продуктів, локальних і глобальних інформаційних мереж, створення одного з кращих серед університетів бібліотечного комплекса з сучасною економічною літературою та електронним обслуговуванням. У практичне русло увійшла система інтегрованої ступеневої освіти в рамках техноекономполісу. Високий рівень підготовки фахівців забезпечують кваліфіковані, досвідчені науково-педагогічні кадри. Функціонує єдина серед навчальних закладів Вища школа педагогічної майстерності для опанування викладачами сучасних форм і методів навчання. Підтримуються творчі педагогічні зв'язки з 53 навчальними закладами 21 країни. На базі університету функціонують НМК з торгових спеціальностей, фахова рада ДАК Міністерства освіти і науки України з напрямків торгівлі і менеджменту. Університет представляє країну у 7 престижних міжнародних організаціях, в т.ч. у Міжнародній асоціації вищої освіти, бере участь у виконанні ряду міжнародних проектів, зокрема по підготовці фахівців з казначейства, банківської системи, туризму та готельного господарства. Швидкі темпи освітніх перетворень, орієнтація університету щодо організації підготовки фахівців за актуальними, конче потрібними для суспільства спеціальностями, привертає все більше уваги молоді, численних підприємців, організацій, підприємств.

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПРАВА

Спеціальності:
- "Економіка підприємства" (спеціалізація "Економіка підприємництва на ринку товарів та послуг")
- "Фінанси" (спеціалізація "Фінанси підприємства")
- "Маркетинг" (спеціалізація "Маркетинг на ринку товарів та послуг", "Рекламний бізнес")
- "Менеджмент організацій" (спеціалізація "Менеджмент на ринку товарів та послуг", "Менеджмент митної справи")
- "Менеджмент антимонопольної діяльності"
- "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"
- "Правознавство" (спеціалізація "Комерційне право", "Фінансове право", "Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності")
- "Комерційна діяльність"

Термін навчання: на денній формі навчання - 5 років, на заочній формі навчання -5 років.
Мова навчання - українська.

ФАКУЛЬТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

Спеціальності
- "Облік і аудит"
- "Банківська справа"
- "Фінанси"
- "Маркетинг"
Термін навчання: Денна форма - 4 роки 10 місяців, заочна - 4 роки 10 місяців

ФАКУЛЬТЕТ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

На факультеті громадського харчування, готельного господарства і туризму студенти здобувають вищу освіту за освітньо-професійними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра з таких спеціальностей та спеціалізацій:
- "Менеджмент організацій" (спеціалізації: "Менеджмент туристичної індустрії", "Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу", "Менеджмент громадського харчування" - на рівні магістра );
- "Технологія харчування" (спеціалізація: "Технологія громадського харчування, ресторанна справа та сервіс")

Термін навчання: денна форма - 4 роки 10 місяців, заочна форма - 5 років 6 місяців. Скорочена заочна форма навчання для осіб, які закінчили вищі навчальні заклади І та ІІ рівнів акредитації по профілю обраної спеціальності - 3 роки 6 місяців.

ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

На факультеті функціонує п'ять кафедр: аудиту, бухгалтерського обліку, фінансів і інформаційних систем і мереж (випускові) та статистики і економетрії.

ТОВАРОЗНАВЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Спеціальності
- "Товарознавство і комерційна діяльність" спеціалізації "Товарознавство продовольчих товарів і комерційна діяльність", "Товарознавство непродовольчих товарів і комерційна діяльність", "Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі"
- "Товарознавство та експертиза в митній справі" готує фахівців з митної справи.
- "Експертиза товарів та послуг"
Термін навчання: Денна форма - 4 роки 10 місяців, заочна - 4 роки 10 місяців

ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

Мета діяльності:
- навчання іноземних громадян українській (російській) мові; підготовка слухачів до навчання у вищих навчальних закладах України;
- підготовка громадян України, які бажають вступити до університету: підвищення та поглиблення знань слухачів з дисциплін, які виносяться на вступні випробування.

Термін навчання:
для іноземних слухачів - 1 рік.
для громадян України - 8 місяців.

У складі факультету довузівської підготовки функціонують підготовчі курси

НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:
- розвиток сфери товарного обігу;
- теоретичні засади формування конкурентного середовища в трансформаційних системах;
- реформування зовнішньоекономічної діяльності України;
- організаційно-економічні проблеми розвитку ринку туристичних послуг в Україні;
- теоретичні та практичні проблеми якості товарів;
- організація та маркетинг системи електронної комерції;
- ефективність функціонування бюджетної системи в умовах фінансово-економічних реформ;
- оптимізація харчової і біологічної цінності продуктів для масового та лікувально-профілактичного харчування;
- створення і впровадження ефективних технологій переробки та зберігання сільськогосподарської продукції;
- удосконалення бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту, контролю господарської діяльності підприємств різних форм власності;
- контролінг в системі управління комерційним банком;
оновлення змісту та методів навчання у вищій школі.

МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ

Київський Національний торговельно-економічний Університет, провідний навчальний заклад у галузі підготовки фахівців економічних спеціальностей, є членом Київської Торгово-Промислової Палати і Торгово-Промислової Палати України, Міжнародної Асоціації Університетів (Франція), Європейської Асоціації Міжнародної Освіти (Нідерланди), Європейської Асоціації Рекреації і Відпочинку (Нідерланди), Всесвітньої Асоціації Рекреації і Відпочинку (Канада), Міжнародної Спілки Товарознавства і Технології (Австрія), Європейської Університетської Мережі Безперервної Освіти (Нідерланди).

На даний час Університет має певні надбання в галузі міжнародних зв'язків: підтримуються дружні професійні зв'язки з 52 навчальними закладами 21 країни світу: Австрії, Азербайджану, Аргентини, Бельгії, Білорусі, Болгарії, Великобританії, Греції, Італії, Китаю, Молдови, Німеччини, Польщі, Росії, США, Таджикистану, Фінляндії, Франції, Чехії, Швейцарії, Японії.

Колектив Університету розвиває різноманітні форми міжнародного співробітництва, що відповідають сучасному рівневі навчально-методичної та наукової роботи. Налагоджено співробітництво з представництвами міжнародних проектів, програм, фондів: Британською Радою (Великобританія), Фондом Євразія (США), Центром Міжнародних Обмінів в Галузях Освіти і Науки (США), Фондом Відродження (США), Німецькою Службою Академічних Обмінів (Німеччина), Програмою Розвитку Комерційного Права (США), Всесвітньою Організацією Торгівлі (США).

При університеті є аспірантура і докторантура. Термін підготовки в докторантурі - 3 роки.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства