Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

  • Адреса:
    вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019, Україна
  • Телефон:
    +38(0342) 54-72-66, 72-47-16
  • Веб-сайт:
    http://www.nung.edu.ua   
Ректор - Крижанівський Євстахій Іванович, доктор технічних наук, професор, академік УНГА, тел. (03422) 4-22-64

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу - вищий навчально-науковий заклад освіти IV (найвищого) рівня акредитації, базовий центр нафтогазової освіти і науки в Україні.

Основними напрямками його діяльності є:
1. Підготовка фахівців для нафтогазової, геологічної, машинобудівної, приладобудівної та інших галузей економіки України.
2. Виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень, створення нових та удосконалення існуючих технологій, обладнання, систем управління в народному господарстві.
3. Підготовка фахівців вищої кваліфікації - докторів та кандидатів наук.
4. Інтеграція університету у світовий освітній і науковий простір, підготовка інженерних і наукових кадрів для зарубіжних країн.

Університет створений на базі державного університету "Львівська Політехніка", в якому більше 100 років тому була започаткована підготовка спеціалістів для нафтогазової промисловості. За період з 1967 по 2000 роки навчальним закладом підготовлено близько 34 тис. спеціалістів, які працюють в Україні та в інших країнах світу майже на всіх континентах.

Переважну більшість керівного, наукового та інженерно-технічного персоналу нафтогазової галузі України складають випускники університету. Серед них- народні депутати України, керівники НАК "Нафтогаз України" та її дочірніх компаній і підприємств, керівники Української нафтогазової академії, директори інститутів тощо.

Університет співпрацює з університетами Канади, США, Франції, Німеччини, Єгипту, Румунії, Китаю, Росії, Корпусом Миру США, міжнародними асоціаціями з обміну студентами технічних (IAESTE) та економічних (AIESEC) спеціальностей.

Підготовка спеціалістів в університеті ведеться за ступеневою системою бакалавр- спеціаліст-магістр на факультетах:
- Факультет автоматизації та комп'ютерних наук;
- Факультет електрифікації та інформаційно-вимірювальних технологій;
- Факультет економіки і підприємництва;
- Факультет нафтогазопроводів;
- Факультет управління та інформаційної діяльності;
- Факультет управління галузевим і регіональним економічним розвитком;
- Факультет архітектури туристичних комплексів;
- Газонафтопромисловий факультет;
- Геологорозвідувальний факультет;
- Інженерно-екологічний факультет;
- Механічний факультет;
- Механіко-технологічний факультет;
- Факультет заочного та дистанційного навчання;
- Факультет навчання іноземних студентів;
- Факультет довузівської підготовки ;

Факультет довузівської підготовки забезпечує формування контингенту абітурієнтів для вступу до університету. У Полтаві, Краснограді, Прилуках, Охтирці, Дрогобичі, "Охтирканафтогаз", Охтирського УБР, НГВУ "Чернігівнафтогаз", Полтавського УБР, бурового управління "Укрбургаз" та ін. Для абітурієнтів з інших регіонів України діють підготовчі курси.

Навчально-науково-виробничий комплекс забезпечує відбір кращої учнівської молоді для навчання в університеті. Членами комплексу є 27 навчальних закладів різних регіонів України. Серед них: Полтавський нафтовий геологорозвідувльний технікум, Дрогобицький нафтовий технікум, Київський геологорозвідувальний технікум, Бурштинський енергетичний технікум, фізико-технічний ліцей та ін.

З метою забезпечення потреб основних нафтогазових регіонів України в спеціалістах щороку університет організовує роботу виїзних приймальних комісій в містах Полтаві, Чернігові, Краснограді (Харківська обл.), Прилуках, Чорноморську (автономна Республіка Крим), Дрогобичі.

З нафтогазових спеціальностей університет здійснює підготовку спеціалістів для Індії, Пакистану, Йорданії, Монголії, Польщі, Болгарії, В'єтнаму, Росії, Білорусі, Молдови.

Військова кафедра університету веде підготовку офіцерів кадру та запасу для Збройних Сил України на базі спеціальності "Газонафтопроводи та газонафтосховища".

Інтеграцію з виробництвом забезпечують 29 філій кафедр на підприємствах ДК"Укргазвидобування", ДК"Укртрансгаз", ВАТ"Укрнафта" та ін.

Впроваджені прогресивні технології навчання: модульно-рейтингова система; комп'ютерні інформаційні технології; ділові ігри, ситуаційні задачі, ігрове проектування.

Для потреб нафтогазової галузі на факультеті післядипломної освіти постійно діють курси підвищення кваліфікації за навчальними програмами: нафтогазова геологія, геофізика і геоекологія; буріння; розробка і експлуатація нафтогазових родовищ; транспорт і зберігання нафти і газу; експлуатація, діагностика та ремонт нафтопромислового та бурового обладнання; автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології; електроенергетика; технічна експлуатація і ремонт нафтогазового технологічного транспорту; контрольно-вимірювальні прилади. Ведеться перепідготовка фахівців (отримання другої вищої освіти) за всіма базовими спеціальностями університету.

Активно використовують можливості факультету післядипломної освіти ДК"Укртрансгаз", ДАТ"Придніпровські магістральні нафтопроводи, ДК"Укргазвидобування", підприємства ВАТ"Укрнафта" та ін.

Наукова робота в університеті направлена на підвищення ефективності функціонування нафтогазового комплексу і вирішення стратегічно важливої задачі- покращання забезпечення України вуглеводневою сировиною. Вона містить:
- проведення фундаментальних і прикладних досліджень з проблем нафти і газу;
- підготовку фахівців вищої кваліфікації (докторів і кандидатів наук).

Науково-дослідні роботи виконуються у двох науково-дослідних інститутах (нафтогазових технологій; екологічної безпеки і природних ресурсів), навчально-науково-виробничому центрі "Інтехцентр", 13-ти науково-дослідних лабораторіях, студентському конструкторсько-технологічному бюро і на кафедрах.

На базі університету створено інноваційну структуру "Нафтогазовий науково-технологічний парк" - єдину в нафтогазовій галузі і в системі Міністерства освіти і науки України і орган із сертифікації продукції нафтогазового машинобудування. Функціонують лабораторія з визначення компонентного складу газів, навчально-науково-виробнича лабораторія з проблем нафтогазовидобутку, галузева науково-дослідна лабораторія з проблем надійності газопроводів, лабораторія технічної діагностики і неруйнівних методів контролю та ін.

Університет має ліцензії на виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві, на розробку проектів нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферу повітря від стаціонарних джерел і на відновлення та експлуатацію ліквідованих свердловин в Долинському нафтогазопромисловому районі, в якому створена дільниця з промислового видобутку нафти і газу, філії профільних кафедр і навчально-науково-виробнича база для проходження практик студентами і промислового випробування наукових розробок вчених університету.

Вченими університету створені наукові основи, теоретичні моделі і встановлені фізичні закономірності процесів пошуку, розвідки, видобування, транспортування, переробки і зберігання нафти, газу та їх продуктів в різних гірничо-геологічних і промислових умовах, розроблені і впроваджені нові технології, технічні пристрої, інформаційно-вимірювальні і керуючі системи для об'єктів нафтогазового комплексу і системи техногенно-екологічної безпеки в нафтогазовій галузі.

В результаті використання наукових розробок відкрито нові нафтогазові родовища, видобуто додаткову кількість нафти і газу, підвищено ефективність спорудження і експлуатації свердловин, надійність роботи нафтогазотранспортної і нафтогазорозподільної систем, машин і механізмів, розроблено екологічні атласи нафтогазопромислових районів.

Для підготовки наукових кадрів в університеті функціонують аспірантура з 24-х спеціальностей, докторантура з 6-ти спеціальностей, 4 спеціалізовані вчені ради із захисту докторських дисертацій за 5-ма спеціальностями і кандидатських дисертацій за 8-ма спеціальностями, в яких щорічно захищаються 5-6 докторських і 15-20 кандидатських дисертацій.

До виконання наукових досліджень як в навчальному процесі, так і у вільний час активно залучаються студенти.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства