Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя

  • Адреса:
    вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна
  • Телефон:
    +38(0352) 52-41-81, 52-90-97
  • Веб-сайт:
    http://www.tntu.edu.ua   
Ректор - Ясній Петро Володимирович
Проректор з наукової роботи - Рогатинський Роман Михайлович

Унiверситет є освiтнiм закладом технiчного i технологiчного спрямування. Навчальнi функцiї його полягають у вивченнi фiзичних основ явищ i процесiв з метою розробки i проектування нової технiки та технологiй у рiзних галузях, навчання методам їх моделювання, дослiдження i оптимiзацiї. Органiзацiя навчального процесу здiйснюється на принципах неперервностi, наскрiзностi, наступностi i професiйностi навчання на всiх рiвнях багатоступеневої системи освiти.

Перелік спеціальностей:
- маркетинг;
- менеджмент організацій;
- машини та обладнання сільськогосподарського виробництва;
- металорізальні верстати та системи;
- обладнання переробних та харчових виробництв;
- технологія машинобудування;
- електротехнічні системи електроспоживання;
- світлотехніка та джерела світла;
- технологія та устаткування зварювання;
- автоматизоване управління технологічними процесами;
- комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва.

В унiверситетi розроблена i реалiзується концепцiя виховання громадянина своєї держави, запроваджена в усiх структурних пiдроздiлах гуманiтарна програма, вiдроджуються українськi нацiональнi традицiї, звичаї i обряди, основи християнської моралi, прищеплюється повага до iсторiї нашого народу, його культури i мови.

Основними завданнями науково-дослiдної дiяльностi унiверситету є розвиток фундаментальних, пошукових та прикладних дослiджень, змiцнення наукового спiвробiтництва з провiдними науковими центрами, виконання держбюджетних i госпдоговiрних робiт, науково-виробнича дiяльнiсть, впровадження наукових розробок у виробництво.

Науковi дослiдження в унiверситетi ведуться за такими основними напрямками: розробка нових технологiй, машин та апаратури i приладiв в галузi медицини, космосу, свiтлотехнiки, машинобудування, харчових виробництв; створення нових матерiалiв та технологiй їх отримання; розробка розрахункових методiв аналiзу напружено-деформованого стану та прогнозування довговiчностi елементiв конструкцiй i машин.
Новизна та високий рiвень науково - технiчних розробок унiверситету пiдтвердженi отриманими за останнi 5 рокiв бiльше як 100 авторськими свiдоцтвами i патентами на винаходи, публiкацiєю 16 монографiй.

Унiверситет виконує науково - дослiднi роботи за замовленнями Мiносвiти України, Мiнiстерства з науки i технологiй, Нацiонального космiчного агентства, пiдприємств та iнших мiнiстерств i вiдомств.
Розробки науковцiв унiверситету неодноразово представлялись на мiжнародних виставках, зокрема, в останнi роки на Interhospital-95 в м.Ганноверi (ФНР), Здоров'я-95 (м.Тернопiль), СЕВiТ-99 в м.Ганноверi (ФНР). Високу оцiнку результати дослiджень вчених унiверситету отримали вiд Президента України Л.Кучми при оглядi експозицiї унiверситету пiд час його приїзду в м.Тернопiль в 1996 роцi.

В унiверситетi активно працює студентське наукове товариство. Ще в стiнах Alma Mater студенти починають займатися наукою, беруть участь в семiнарах i конкурсах, виступають з доповiдями на конференцiях, публiкують свої роботи. Для пiдтримки студентiв, якi мають вiдмiннi успiхи в навчальнiй i науковiй дiяльностi, засновано стипендiї iменi Iвана Пулюя.З 1996 року в унiверситетi започаткований Науковий вiсник, в якому публiкуються останнi досягнення науковцiв унiверситету в рiзних галузях науки i технiки.

Значна увага в унiверситетi придiляється органiзацiї науково-освiтнiх конференцiй з рiзних напрямкiв наукової роботи. В 1996-98 рр. на базi унiверситету проведено 6 конференцiй, з них 3 мiжнародних з участю науковцiв США, Англiї, Австралiї, ФРН, Польщі, Росiї.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства