KYIV, Hotel

  • Address:
    46, Holovna str., c. Chernivtsy, 58000, Ukraine
  • Telephone:
    +38(03722) 2-00-48
Director - Mykola I. Shustrov

Services:
- hotel services