Energiya, Open Joint-Stock Company

  • Address:
    32, Dobrovolskogo str., c. Slovyansk, Donetsk reg., 84100, Ukraine
  • Telephone:
    +38(06262) 3-41-93, 9-22-48
Chairman of the Board - Vladimir Ya. Novikov

Produce:
- majolica china-faience dishware;
- household crockery