Donetsk City Printery

  • Address:
    102, Hmelnitskogo pr., c. Donetsk, 83015, Ukraine
  • Telephone:
    +38(0622) 93-16-09
Director - Svitlana Gordiyenko

Services:
- publishing