Znamyanka Printing House

  • Address:
    5, Radyanska str., c. Znamyanka, Kirovohrad reg., 27400, Ukraine
  • Telephone:
    +38(05233) 5-24-47
Director - Anatoliy Barabanov

Products:
- newspapers and magazines;
- forms