FAT, Limited Liability Company

  • Address:
    16, Proletarskaya str., c. Izyum, Kharkiv reg., 64300, Ukraine
  • Telephone:
    +38(05743) 2-81-97, 2-91-65, 9-66-50
Director - Alexander B. Tereshchenko

Products:
- eyeglass frames;
- correcting eyeglass frames