Korosten Sand Pit

  • Address:
    67 Hetmana Vyhovskoho str., c. Korosten, Zhytomyr reg., 11500, Ukraine
  • Telephone:
    +38(04142) 3-04-94, 3-21-18
Products:
- macadam
- chip dust;
- artificial sand