Delovaya Ukraina, Publishing House, Limited Liability Company

  • Address:
    13 Raskovoy str., c. Kyiv, 01002, Ukraine
  • Telephone:
    +38(044) 517-68-45, 517-78-11
General director - Vasiliy V. Babansky

Sphere of business:
- "Delovaya Ukraine" newspaper (Business Ukraine)