Noviy Mir

  • Address:
    61/11 Volodymyrska vul., c. Kyiv, 01000, Ukraine
  • Telephone:
    +38(044) 235-84-94, 235-84-95
Top Executive - Vyacheslav Kuznetsov

Services:
- advertising