Biznes-Garmonia, Agency

  • Address:
    1/3, Akademika Hlushkova Str., c. Odesa, 65000, Ukraine
  • Telephone:
    +38(048) 717-01-33, (0482) 715-66-85
  • Web-site:
    http://www.biz-garmony.com.ua   
Director - Mykola Doroshchuk

Type of activity:
- training