Dyuna-Avto, Limited Liability Company

  • Address:
    7, Ponomaryeva str., c. Kotsubynske, Kyiv reg., 08298, Ukraine
  • Telephone:
    +38(044) 459-01-58, 495-13-55
Director - Volodymyr Chegrynets

Trade range:
- glass for cars.