Business Radekhov, Limited Liability Company

  • Address:
    28, Vidrodzhennya ave., c. Radekhiv, Lviv reg., 80200, Ukraine
  • Telephone:
    +38(03255) 3-57-10
Director - Yarmola Yu. Artem

Scope of activity:
- grant polygraphic servise