Ukrevrotrans, Company

  • Address:
    4 а, Novokostyantynivska str., c. Kyiv, 04080, Ukraine
  • Telephone:
    +38(044) 221-58-22, 332-49-96, 501-53-37
Director - Sergiy Vyazenov

Services:
- freight conveyance