CrioTekhGaz, Private Firm

  • Address:
    57 Chaykovskoho str., c. Bezlyudivka, Kharkiv distr., Kharkiv reg., 62489, Ukraine
  • Telephone:
    +38(057) 330-19-60, 345-08-59
Director - V'yacheslav B. Ryabchykov

Products:
- gas;
- cryogenic facilities