Protechsnab, Company

  • Address:
    17, Danylevskogo str., c. Kharkiv, 61000, Ukraine
  • Telephone:
    +38(057) 752-15-33, 754-59-16
  • Web-site:
    http://skrepka.kh.ua   
Trade:
- stationary