Kompanskie dzherela, Private production - trading garment enterprise

  • Address:
    40, Lenina str., Vynohradiv distr., Zakarpattya reg., 90330, Ukraine
  • Telephone:
    +38(03143) 2-42-58, 3-43-41
Director - Mariya F. Fedoranich

Scope of activity:
- overalls production