Universal-Uzhgorod, Branch Enterprise

  • Address:
    c. Uzhhorod, Zakarpattya reg., 88000, Ukraine
  • Telephone:
    +38(03122) 2-26-70, 2-39-30
Director - Vasilyi V. Galamba

Scope of activity:
- wholesale trade.