Cabel Plant Energoprom Ltd

  • Address:
    14, Vyrobnycha str., c. Dnipropetrovsk, 49045, Ukraine
  • Telephone:
    +38(056) 798-36-99, (0562) 34-87-48, 35-07-74, (063) 340-90-50
  • Web-site:
    http://energoprom.net.ua   
President - Lyubov Yarylo

Cabel Plant Energoprom is one of the largest producers of cable products in Ukraine.