Avtok, Joint-Stock Company

  • Address:
    64 Dzerzhinskogo st., c. Kupyansk, Kharkiv reg., 63700, Ukraine
  • Telephone:
    +38(05742) 5-33-81, 5-53-51
Chairman - Mikola I. Hrigorov

Services:
- autoservicing;
- transport services