Bryz, Private Company

  • Address:
    9 Grazhdanskaya st., of. 12, c. Kharkiv, 61057, Ukraine
  • Telephone:
    +38(057) 731-25-34, 758-55-35
  • Web-site:
    http://www.briz.kharkov.ua   
Director - Kaydalov Andriy Pavlovych

Fields of activity:
- street advertising.