Pozhtekhnika, Chernihiv Public Enterprise

  • Address:
    13 Generala Byelova str., c. Chernigiv, 14032, Ukraine
  • Telephone:
    +38(04622) 3-17-92, 3-52-75
Director: Petro M. Bystrov

Products:
- powder fire extinguishers