Vyshcheolchedayiv Sugar Refinery, Open Joint Stock Company

  • Address:
    vil. Vyscheolchedayiv, Murovani Kurylivtsi distr., Vinnytsya reg., 23432, Ukraine
  • Telephone:
    +38(04356) 2-95-53, 2-95-57
Director - Yu. Kushnir

Products:
- granulated sugar