Stryzhavka Quarry, Open Joint Stock Company

  • Address:
    c. Stryzhavka, Vinnytsya distr., Vinnytsya reg., 23210, Ukraine
  • Telephone:
    +38(0432) 35-05-20, 35-27-49
Chairman of the Board - K. Paramonov

Products:
- stones;
- screenings;
- macadam graded 10-20;
- macadam graded 20-40;
- macadam graded 40-70