Novohrad-Volynsky Mebli, Open Joint-Stock Company

  • Address:
    1 Dzerzhynskoho vyl., c. Novohrad-Volynsky, Zhytomyr reg., 11700, Ukraine
  • Telephone:
    +38(04141) 5-33-21, 5-35-69
Products:
- furniture