Vitroenergoprom, Power Production Association

  • Address:
    99 Postysheva str., c. Donetsk, 83000, Ukraine
  • Telephone:
    +38(062) 382-63-12, (0622) 90-04-44, 90-04-87
Director: Yuriy V. Zhabsky

Specialization:
- construction of Novoazovska Wind Power Plant