Uzhgorod Motor Transportation Enterprise 12107

  • Address:
    2 Radysheva str., c. Uzhhorod, Zakarpattya reg., 88000, Ukraine
  • Telephone:
    +38(03122) 6-33-07
Director - Volodymyr I. Kоzun

Services:
- city, suburban, regional, interregional and international passenger transportation